När din organisation
står inför en utmaning.

LEDER & UTVECKLAR

Om ledarskap och utveckling​

Oavsett vilken utmaning du vill lösa eller vilka resultat du vill nå, krävs samspel. Mellan människor och organisationer, mellan nivåer och roller. Relationer ska byggas och tas tillvara, ledarskapet ska visa vägen. Ibland är det lätt, ibland mycket svårt. Men när det samspelar – då får vi förutsättningar att lyckas.

När människorna i organisationen skapat starka relationer mellan sig och sina samarbetspartners och ledarskapet är tydligt vad man vill uppnå, då kommer handlingskraft och kreativitet. Då är det möjligt att nå dit man vill.

Tillsammans med dig och din organisation kan jag hjälpa dig att göra det svåra lättare och det komplexa enklare för att lyckas. Med en bred erfarenhet av ledarskap på olika nivåer, samverkan inom och mellan organisationer och med en förmåga att engagera och tydliggöra hjälper jag dig och din organisation att snabbare hitta vägen mot målet.

Du har en utmaning du brottas med, ett resultat du vill nå, ett uppdrag att lösa – jag har förmågan och erfarenheten att hjälpa dig och din organisation att skapa förutsättningar för att lyckas.

När du vill göra det
svåra lättare och det
komplexa enklare.

Ord om Malin

Renée Carlsson, hållbarhet & kommunikationschef, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad​

Malin är kompetent, prestigelös och handlingskraftig. Det är egenskaper som varit ovärderliga i de komplexa arbeten inom hållbarhet som vi har arbetat tillsammans med.

Jonas Haak, VD/CEO, Kristianstad Österlen Airport​

Malins styrka ligger i att kunna kombinera kreativitet med en tydlig struktur och fokus. Att ha glimten i ögat och nära till skratt även om det finns seriositet i arbetet. Malin får saker att hända och det är stimulerande och glädjefyllt att arbeta med henne.

Louise Lindén & Sissa Pagels​, sociala entreprenörer - grundare av Young Innovation HUB

Vi har arbetat med ledare inom offentlig sektor i över 7 år och Malin är en av de bästa kontakterna vi haft. Hon har ett tydligt ledarskap och en unik förmåga att inspirera och få ett team att jobba mot gemensam riktning. Malin är också fantastiskt rolig att jobba med och har varit en viktig mentor och förebild för oss!

Ina Roman, Enhetschef HR och kommunikation, Malmö stad

Malin är en ansvarsfull ledare som genom sin ledarstil skapar engagemang och involvering för verksamhetens mål bland medarbetarna. Genom sitt varma hjärta är hon mån om att alla ska trivas och utvecklas vilket bidrar till en roligare och bättre arbetsplats.

Fredrik Persson, näringslivschef, Östra Göinge kommun

Som ledare för Skåne Nordost har Malin processlett och modererat vårt delregionala arbete med stor passion och kunskap. Jag kan rekommendera henne till uppdrag, inte minst inom den offentliga sektorn, som ställer höga krav på ledarskap, processledning och tvärsektoriella kontakter.

Jag leder människor, organisationer och
processer.

Uppdrag

Chefsutveckling Bromölla kommun (januari 2023-pågående)

I samverkan med Vickie Peolin (VitalKompetens) arbetar vi med Bromölla kommuns chefer kring styr-och ledning – från vision och mål till verkstad i vardagen. Tillsammans med ett 60-tal chefer på alla nivåer arbetar vi under hela året med fördjupningar i kommunens visioner och mål och hur de ska kunna omsättas i respektive verksamhet utifrån motivation, möjligheter och kunskap. Ett skräddarsytt uppdrag för uppdragsgivaren där vi i nära relation med deltagarna skapar en gemensam utvecklingsresa.

Organisationsutveckling Sölvesborgshem AB (februari 2023-pågående)

Med bakgrund av en omorganisation och en omvärld som påverkar fastighetsbolagen, har jag fått i uppdrag att under våren 2023 titta på hur Sölvesborgshem AB i samverkan med alla bolagets delar kan stärkas. Arbetet har inkluderat intervjuer med alla anställda, arbete med ledningen samt gemensamma träffar med alla anställda. Arbetet ska mynna ut i en gemensam handlingsplan där bolagets ledord effektivitet, kreativitet och samverkan är centrala.

Utredning Miljöhusesyn, LRF (februari 2023-pågående)

LRF har sedan EU-starten 1995 tillhandahållit ett verktyg – Miljöhusesyn – som hjälp för lantbruksföretagarna att få en överblick över alla de regler de förväntas leva upp till. Verktyget ska ses som, och används som, en egenkontroll som från vissa uppköpare av varor är ett krav. Då finansiering av verktyget förändrats, har jag fått i uppdrag att se vilken framtida lösning av upprätthållandet av verktyget som är möjligt. I uppdraget ingår kontakter med ett stort antal av branschens olika uppköpare, medlemsorganisationer och andra intressenter.

Styrelseledamot Skånemejeriers Ek. för. (maj 2021 - pågående)

Skånemejerier Ek för består av Skånes mjölkleverantörer och producerar mjölk som huvudsakligen säljs till och förädlas vidare av Lactalis. Produkterna säljs under varumärket Skånemejerier. Styrelseuppdrag av mer operativ karaktär.

Styrelseledamot Ivetofta Sparbank (april 2017 - pågående)

Ivetofta Sparbank är en av Sveriges fristående sparbanker med sitt säte i Bromölla.

Processledning uppstartsträff projekt, Länsstyrelsen Skåne och samarbetspartners (maj 2023)

Länsstyrelsen Skåne har i samverkan med Skogsstyrelsen, Krinova Incubator&Science Park och Visit Skåne startat skogsprojektet ”Det andra Skåne” med målet att gemensamt hitta nya vägar för att förädla skogens resurser och skapa fler jobb. Vid två tillfällen arbetade jag tillsammans med gruppen för att starta upp detta samarbetsprojekt och tillsammans hitta gemensamma mål och arbetssätt.

Processledning Civil beredskap, Kristianstad kommun och samarbetsorganisationer (mars 2023)

Kristianstad kommun tog initiativ till en gemensam workshop kring hur man kan/vill arbeta med civilberedskap framöver, ett område som utifrån världsläget blivit mer aktuellt än på länge. Deltagare var representanter från Kristianstad kommun, Länsstyrelsen Skåne, Kristianstad-Österlen Airport och Högskolan Kristianstad. Resultatet av träffen var en gemensam tanke om fortsatt arbete samt en ansvarsfördelning.

Dialogträff med idéburna sektorn, Kristianstad kommun (februari 2023)

Kristianstad kommun och den idéburna sektorn har fastställt en överenskommelse kring hur man gemensamt ska arbeta för att långsiktigt verka för ett hållbart Kristianstad genom stärkt samspel mellan den offentliga och idéburna sektorn. I denna andra dialogträff var min roll att processleda arbetet med att tillsammans med deltagarna och titta på hur man ska arbeta praktiskt mot de mål som fastställts i handlingsplanen.

Processledning utvärdering och fortsatt arbete inom SÖSK (februari 2023)

Näringslivsansvariga i SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté bestående av kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn, arbetar i ett gemensamt projekt “Innovationskraft för ett förbättrat företagsklimat”. Utifrån tidigare uppdrag att ta fram en gemensam handlingsplan, träffades vi igen för att utvärdera arbetet sedan starten 2020, samt processa hur arbetet ska fortsätta framöver.

Ett attraktivt Näsum - där naturen möter människan (oktober 2020 - augusti 2023)

Näsums byutveckling driver under drygt ett år projektet “Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan”, där orten fått möjlighet att förbättra informationen, skapa servicepunkter och mötesplatser samt förbättra utsmyckningen för besökare och bybor för att förbättra och möjliggöra en attraktivare ort att besöka och bo i. Mitt uppdrag är att projektleda insatsen.

Interimsuppdrag tf enhetschef LRF (oktober 2022 - januari 2023)

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Tillsammans medverkar LRF till utveckling av företag och företagare som har jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. LRF driver landsbygdens och de gröna näringarnas viktigaste framtidsfrågor. Näringspolitisk analys är en av enheterna på huvudkontoret i Stockholm som arbetar med näringspolitisk påverkan och där jag har uppdraget att verka som tf enhetschef.

Visionsarbete Bromölla kommun (april 2020 – augusti 2022)

Bromölla kommun arbetar med framtagandet av en ny vision för kommunen. Mitt uppdrag är att i nära samarbete med kommunledningen skapa processen och genomföra arbetet för att ta fram en ny vision.

Moderator ÖP-arbete, Sölvesborgs kommun (oktober 2022)

Som en fortsättning på tidigare uppdrag genomfördes en halvdags WS kring arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sölvesborgs kommun. Vid halvdagsträffen deltog politiker och tjänstemän i kommunen.

Framtagande av ny strategi för Leader Östra Skåne (oktober 2021 – oktober 2022)

Med bakgrund av den nya programperioden inom EU ska Sveriges Leaderområden ta fram nya strategier med tillhörande visioner. Dessa ska ligga till grund för att kunna utlysa, bedöma och prioritera finansierade lokala projekt inom det geografiska området. Mitt uppdrag var ursprungligen, att på uppdrag av LAG-området Skånes ESS och tillsammans med privata, offentliga och ideella aktörer processleda arbetet. Utmed vägens gång beslutade ytterligare två Leader-områden, Leader PH och Leader Sydöstra Skåne, att man alla tre skulle göra en gemensam strategi för att kunna bilda ett nytt område – Leader Östra Skåne. Jag fick då det sammanhållande ansvaret för hela områdets strategi.

Interimsuppdrag tf regionchef LRF Skåne (januari 2022 - september 2022)

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Tillsammans medverkar LRF till utveckling av företag och företagare som har jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. LRF driver landsbygdens och de gröna näringarnas viktigaste framtidsfrågor. Under rådande omorganisation och rekrytering verkar jag som interimschef på kontoret i Höör, med hela Skåne som arbetsområde.

Debattledare politikerträff, Bromölla Live, Bromölla kommun (augusti 2022)

Inför riksdagsvalet i september samlade Bromölla kommun sina lokaler politiker för en debattfrukost kring frågor kopplat till näringsliv och företagande. I mitt uppdrag som debattledare fick jag chansen att ta politikerna på pulsen och locka fram svar på vad de vill åstadkomma om de får makten i kommunen.

Processledning ny friluftsstrategi för Skåne, Länsstyrelsen i Skåne (maj - augusti 2022)

I ett antal WS-träffar och en efterföljande intern arbetsdag, bistod jag Länsstyrelsen i Skåne i deras arbete med att ta fram förslag på en ny friluftsstrategi. På träffarna samlades en bred grupp av olika intressenter där processarbetet inkluderade att få fram allas åsikter, inspel och samla ihop en helhet kring dessa. I efterarbetet ingick processtöd till ansvariga under bearbetningen av materialet.

Moderator/debattledare viltseminarium, Borgeby Fältdagar, Hushållningssällskapet Skåne (juli 2022)

Under rubriken ”Vilt – tillgång eller hot?” samlades representanter för Jägareförbundet Skåne, LRF Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Svenskt Viltkött. I ett spännande samtal vred och vände vi på frågeställningar kring hur utmaningar och möjligheter med vilt kan hanteras.

Processledning koncernsamråd, Sölvesborgs kommun (juni 2022)

Under två dagar arbetade koncernsamrådet, bestående av kommunledning och bolags-VDar, för att tillsammans definiera sitt gemensamma uppdrag och undersöka hur samverkan kan ske på bästa sätt. Mitt uppdrag bestod av att genom övningar, diskussioner och grupparbeten bistå gruppen i deras arbete att hitta en gemensam plattform att arbeta utifrån.

Moderator Hälsa som strategi, Karlskrona kommun och Region Blekinge (maj 2022)

Moderator för konferensen ”Hälsa som strategi”, en samverkansdag mellan region Blekinge och Karlskrona kommun med målgruppen offentliga organisationer. Uppdrag att knyta ihop dagen och driva diskussionerna tillsammans med arrangörerna.

Moderator Alnarpskonferensen, SLU (januari 2022)

Med rubriken ”Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg” genomfördes Alnarpskonferens med föreläsningar kring råvarupriser, risktagande, företagarens roll i osäkra tider och mycket mer. En annorlunda dag med föreläsare och åhörare på distans, men jag och teknikerna på plats i aulan på Alnarp.

Moderator K3-konferens, Högskolan Kristianstad (december 2021)

Moderator för konferensen ”Lärdomar från K3-projekten: verktyg och resurser för högskolesamverkan”, en slutkonferens med inbjudna från högskolan och andra intressenter. Uppdrag att tillse att både föreläsningar och workshops flätades in till en logisk dag som gav deltagarna nya tankar och verktyg med sig hem.

Visions- och organisationsprocess Sölvesborgs kommun (augusti 2020 - september 2021)

Sölvesborg arbetar med två stora processer, framtagandet av en ny vision samt verksamhetsåtergång från ett kommunalförbund under avveckling. Mitt uppdrag är att moderera ett antal workshops där ledande tjänstemän arbetar med nämnda uppdrag.

Moderator Blekingedagen (november 2021)

Region Blekinge, med huvudansvar för den regionala utvecklingen, genomför årligen Blekingedagen där aktuella ämnen kopplade till utvecklingen i länet presenteras. I år var temat Blekinge i världen och världen i Blekinge och programmet på en heldag innehöll såväl Magdalena Forsberg som Sweden Rock. Mitt uppdrag var att hålla ihop dagen och tillse att den innehöll en tydlig röd tråd.

Utvecklingsdag Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Vickie Peolin, Vitalkompetens (november 2021)

Miljöavdelningens ledningsgrupp, bestående av nio enhetschefer och avdelningschefen fick en skräddarsydd heldag kring ledarskap, förändring, motivation och mycket mer för att därefter arbeta med sin verksamhetsplan. Dagen var ett samarbete med min kollega Vickie Peolin, www.vitalkompetens.se, som ett led i vår gemensamma satsning ”Från vision till verklighet – där målet är en framgångsrik verksamhet och medlet en frisk personal”

Moderator På väg uppåt – ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn (oktober 2021)

Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen i Halland genomförde ett gemensamt webbinarium kopplat till deras respektive skogsstrategi med fokus på jämställdhet. Mitt uppdrag var att från en studio fungera som moderator för konferensen som genomfördes digitalt. Länk till webbinariet https://www.skanskskogsstrategi.se/2021/10/22/jamstalldhet-pa-vag-uppat/

Moderator Sölvesborgs nya översiktsplan (juni 2021 - september 2021)

Sölvesborgs kommun arbetar med att ta fram en ny Översiktsplan (ÖP) för kommunen. I arbetet har bland annat två workshops, en intern och en regional genomförts digitalt. Mitt uppdrag har varit att moderera och hålla ihop dagen tillsammans med arrangören.

Ledarskapsutveckling i ERFA-grupp, Boehringer-Ingelheim (mars 2021 - maj 2021)

Boehringer-Ingelheim tillhandahåller erfa-utbyten mellan yrkesverksamma veterinärer i Sverige. Uppdrag att inspirera och leda i diskussioner kring ledarskap kopplat till daglig ledning och styrning på erfa-träffar.

Interimsuppdrag tf förbundschef Samordningsförbundet Skåne Nordost (april 2020 - april 2021)

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge i nordöstra Skåne. Mitt uppdrag är att ta rollen som tf förbundschef tills en ny är på plats, samt aktivt driva utvecklingsprocessen kring hur det framtida uppdraget och organisationen kan se ut.

Moderator seminarium Europa Direkt (april 2021)

Europa Direkt Skåne Nordväst, Europa Direkt Sydskåne och EU-kontor Skåne Nordost anordnade det digitala morgonseminariet ”EU:s återhämtningsfond – Vad kan det innebära för Skåne?” där bland annat EU-kommissionens chef i Sverige var en av talarna. Uppdraget att moderera seminariets olika delar.

Processledning framtagande av handlingsplan, SÖSK (november 2020)

Näringslivsansvariga i SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté bestående av kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn, arbetar i ett gemensamt projekt “Innovationskraft för ett förbättrat företagsklimat”. Mitt uppdrag var att stödja dem i framtagandet av en gemensam handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Moderator på digitala konferensen Läget Landet (november 2020)

Leader Skånes ESS årliga konferens med nulägesperspektiv på nordöstra Skåne som sätter fokus på den aktuella frågan kring ekologisk hållbarhet och balansen mellan stad och land. Mitt uppdrag var att agera moderator på konferensen som fick ställas om från fysisk till digital.

Länk till konferensen: https://www.skanesess.se/nyheter/2020/11/08/livestream/

Parkverksamheten Sölvesborgs kommun (oktober 2020)

Parkverksamhet i Sölvesborg ansvarar för kommunens gröna ytor. Gruppen har behov av stöd i arbetet med att ta fram mål för verksamheten och som en del av detta arbeta med gruppens samarbete och samverkansklimat. Mitt uppdrag är att processleda arbetet och vara behjälplig i framtagandet av mål och handlingsplan.

Moderator på konferens inom förstudien 55°N (september 2020)

Inom förstudien 55°N undersöker Tomelilla kommun, Joakim Silvandersson och Jamie White, Kåseholms slott och samarbetspartners förutsättningarna för att etablera ett kulinariskt center i Skåne. Mitt uppdrag var att leda och guida genom paneldiskussionerna tillsammans med en kunskapsmässigt bred panel. Konferens genomfördes på engelska.

Läs mer om förstudien på https://www.kaseholm.se/55degrees-north
Se hela konferensen på https://www.youtube.com/watch?v=TAihHyOi9NM&t=4s

Processledare lokal platsutveckling, (oktober 2019 - september 2020)

Coompanion Skåne och Region Skåne genomför ett gemensamt projekt, ”Integrera sociala entreprenörer i lokalt utvecklingsarbete”, där två skånska orter ingår som pilot. Mitt uppdrag är att i nära samverkan med ortens invånare arbeta fram prioriteringar och handlingsplan i en av orterna, samt hitta en metod för liknande arbete på andra orter.

Styrelseledamot Jordbruksverket (september 2018 - september 2020)

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.

Stämmoordförande Skånemejerier ek för (juni 2020)

Skånemejerier ek för köper in mjölk från sina medlemsleverantörer och säljer vidare till Skånemejerier AB. Mitt uppdrag var att som externt anlitad ordförande genomföra stämman på ett korrekt sätt.

Utvecklingsdag Lekoseum (2020)

Lekoseum startades av Brio AB och är numera en fristående stiftelse som förvaltar ett av Osby kommuns populäraste besöksmål. Arbete pågår med att titta över hur ett framtida Lekoseum kan se ut och mitt uppdrag var att skapa och genomföra en kreativ utvecklingsdag med berörda aktörer i Osby.

Moderator IDF Mastitis Conference (2019)

Mitt uppdrag var att på en större internationell konferens i Köpenhamn, arrangerad av Boehringer Ingelheim, leda ett seminarium med paneldiskussion mellan olika aktörer. Genomfördes på engelska.

Moderator Urban Links 2 Landscape (2019)

Mitt uppdrag var att moderera en 2-dagarskonferens för projekt inom European Regional Development Fund, internationell träff i Kristianstad. Genomfördes på engelska.

Moderator Omvärldsdag (2019)

Omvärldsdag för kommunens högre tjänstemän och ledande politiker som inspel till verksamhetsplanering, Osby kommun. Mitt uppdrag var att planera upplägg för dagen samt genomföra den i nära samverkan med representant från Region Skåne. Dagen innehöll både föreläsning i grupp och mindre workshops.

Moderator slutkonferens Ystad som regional kärna (2019)

De sydöstra kommunerna i Skåne under ledning av Ystad kommun arbetade under en längre period tillsammans med bland annat Region Skåne för att ta fram en ny s k ledningsplan där Ystad tar lead som regional kärna. Mitt uppdrag var att agera moderator under dagen där flera olika aktörer deltog och en slutlig paneldiskussion ingick.

Moderator ”Sysselsättning och kompetensutveckling” ( 2019)

Mitt uppdrag var att moderera seminarium under Europa Forum i Hässleholm med flera olika aktörer på scenen inklusive paneldiskussion.

Styrelseutvecklingsdagar Hörby Lantmän (2019)

Tvådagarsuppdrag kring att leda styrelsen i Hörby Lantmän i arbetet med nya målsättningar fram till 2025. Omvärld, SWOT, affärsidé, kunder var några områden som arbetades igenom för att samlas kring strategier och mätbara mål. Mitt uppdrag var att i nära samverkan med företagets VD planera upplägg för dagen, samt leda styrelsen genom de olika momenten för att slutligen komma fram till en gemensam målbild för företaget.

Om mig​

Ända sedan starten på mitt yrkesliv har jag arbetat med utveckling i ledande befattningar. Med grund i den gröna näringen och privat sektor, har jag förflyttat mig mellan ledande befattningar och har gedigen erfarenhet av att leda både medarbetare och chefer. Jag har stor vana av samarbeten mellan olika organisationer, såväl myndigheter som kommuner.

Att processleda, verksamhetsutveckla och driva strategiska frågor på ledande positioner har varit min vardag, liksom att hålla ihop och leda sammankomster av olika slag. Jag drivs av att få andra människor att samverka, utvecklas och växa för att tillsammans nå längre. Genom åren har jag byggt upp ett brett nätverk inom den gröna näringen och andra delar av näringslivet. Mina kontakter finns också inom offentliga partners på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Utvecklingsledare - Skåne Nordost

2015-2020

Landsbygdsdirektör - Länsstyrelsen Skåne

2011-2015

Enhetschef - Länsstyrelsen Skåne

2008-2011

Rådgivningschef - Skåne Semin

1998-2008

UPP

Malin Wildt-Persson
Leder & Utvecklar AB
Äskekärravägen 234 – 10
295 94 Näsum